Senyalització

Igual d’importants que els propis sistemes d’extinció són la senyalització de la seva ubicació, senyalització de zones i elements de perill, senyalització informativa i senyalització i plans d’evacuació.

Hi ha molts tipus i mides de senyals i cadascuna d’elles ha d’anar regulada segons les diferents normatives establertes que regulen el sector. Els sectors industrial, comercial i espais públics en general, estan obligats per la llei senyalitzar degudament i segons normativa, la ubicació de les diferents eines de detecció i extinció d’incendis.

També estan obligats a senyalitzar les zones i elements de perill, així com tenir un pla d’evacuació ben dissenyada i degudament senyalitzat.